Published 2022-05-20

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI TARBIYACHISI KREATIV SALOHIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Abstract


Ushbu maqolada pedagog tarbiyachilarning kreativ salohiyatini oshirish, ularda yangicha fikrlash, ijodkorlik , innovatsion pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish, shuningdek, tarbiyachiga qo’yiladigan talablar, tarbiyachining ta’lim jarayonida mashg’ulotlarga  kreativ yondashuvi va tarbiyalanuvchilar bilan birgalikdagi hamkorligining o’ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kalit so’zlar: pedagog, kreativ salohiyat, ijodkorlik, innovatsion, pedagogik texnologiya, ta’lim jarayoni, mashg’ulot, hamkorlik.

Библиографические ссылки


Sh.M.Mirziyoyev. “ O’zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim Vazirligi faoliyatini tashkil etish” to’g’risidagi PQ-3305 son qarori. 30.09.2017-y, 1-bet.

Sh.M.Mirziyoyev. “ Maktabgacha ta’lim tizmini yanada rag’batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi PQ-3651 son qarori. 05.04.2018-y, 2-bet.

Sh.M.Mirziyoyev. ”Milliy taraqqiyot yo’limizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz” – Toshkent;- “O’zbekiston”, 2017-y, 25-bet.

Buronova, S. (2021). МАҲАЛЛА, ОИЛА ВА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИ ҲАМКОРЛИГИНИНГ АҲАМИЯТИ. Мактабгача таълим журнали.

Buronova, S. (2021). Партнёрство с семьёй, махаллёй как условие повышения качества дошкольного образования. Мактабгача таълим журнали.

Buranova, S. (2020). THE CONTINUITY OF NEIGHBORHOOD, FAMILY AND PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION AS A CONDITION OF SUCCESSFUL ADAPTATION TO SCHOOL LIFE. Архив Научных Публикаций JSPI.

Буранова, Ш. А., & Пак, Д. А. (2021). РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМА У ДОШКОЛЬНИКОВ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ. In НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (pp. 142-143).

Buranova, S. (2020). ЕДИНСТВО В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬЕ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Буранова, Ш. 2022. Взаимосвязанная работа с семьёй, махаллёй – как условие повышения качества дошкольного образования. Общество и инновации. 3, 3/S (май 2022), 203–207. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss3/S-pp203-207.

Мелиев Х., Буранова Ш. Маҳалла, оила ва мактабгача таълим ташкилоти ҳамкорлик тизими ишларини такомиллаштириш. // Монография. – ЖДПИ. Таҳририй-нашриёт бўлими, 2021. –108 б.

Мелиев Х, Буранова Ш. The continuity of neighborhood, family end preschool educational organization as a condition of successful adaptation to school life // Scopus, Journal of critical reviews. ISSN- 2394-5125. Issue 11, Vol – 7. 2020 May 5. (Scopus).

Буранова, Ш. А., & Пак, Д. А. (2021). Развитие навыков письма у дошкольников в раннем возрасте. Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы развития (стр. 142-143).

Authors


Shaxnoza Buronova

JSPI

Keywords:

pedagog, kreativ salohiyat, ijodkorlik, innovatsion, pedagogik texnologiya, ta’lim jarayoni, mashg’ulot, hamkorlik.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 > >> 
Powered by I-Edu Group